VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING

      H.V. ,,DE VOORN” d.d. 22 FEBRUARI 2023

      Locatie ; ijsclub De Vriendschap Lijsterweg 60 te SLIEDRECHTAANWEZIG ; 14  leden


AFWEZIG met kennisgeving ;  B.Groenewegen


AGENDA


  1    Opening van de Voorzitter 

  2    Bestuursverkiezing : bestuur stelt John de Paus voor als voorzitter, aftredend                          

        Bert Groenewegen.

  3    Behandeling financieel verslag 2022

  4    Behandeling begroting 2023

  5    Verslag kascontrole commissie, tevens verkiezing nieuwe kcc leden.

  6    Notulen van de vorige vergadering.

  7    Prijsuitreiking van de competities.

  8    Mededelingen van het bestuur

  9    Jaarverslag

10    Rondvraag

11    Pauze

12    Beantwoording vragen rondvraag


1   Opening door Wim de Groot


Wim heet een ieder welkom. Hij is blij alle aanwezige leden op deze avond te mogen begroeten en

vraagt een ogenblik stilte i.v.m. het overlijden van enkele leden zijnde ;


– in 2022 de herenDerk van Eck

        Teunis van den Herik


Wim heeft een dankwoord wat Derk van Eck allemaal heeft betekend voor onze vereniging, en dat we hem allemaal verschrikkelijk zullen missen.


2 Bestuursverkiezing  


Voorstel van het bestuur. om John de Paus als nieuwe voorzitter te benoemen, wegens ziekte Bert Groenewegen.

Er word gevraagd aan de leden om te stemmen, John de Paus wordt unaniem gekozen als de nieuwe voorzitter.

John de Paus komt bij het bestuur zitten en neemt de rol over van Wim de Groot.


3  Behandeling financieel verslag 2022


Helaas kan het financieel verslag niet volledig gegeven kunnen worden, omdat de bankrekeningen nog niet volledig zijn, de ING is voor ons vanaf Juli 2022 niet zichtbaar, dit heeft te maken met de vele regels waar we mee te maken hebben na het overlijden van Derk van Eck, hier wordt hard aan gewerkt.

Zodra deze gegevens bekent zijn zullen ze gelijk worden verwerkt in het financieel jaarverslag van 2022.

Er is een tijdelijk jaarverslag aan de leden aangeboden, dus verwerkt tot eind Juni

2022

Er zijn geen vragen hierover, dus tot zover goedgekeurd.4 Behandeling begroting 2023


De begroting voor 2023 is als een verwachtte schatting afgegeven, daar nog niet alle cijfers van 2022 bekend zijn.

Cor Schot heft hier een vraag over: hij ziet geen kosten staan voor evt. Nieuwe weegschalen en het vijveronderhoud waaronder het maaien van de oevers.

De voorzitter geeft aan dat deze kosten al in de verenigingskosten zijn meegenomen, het bedrag wat hiervoor staat is voldoende om deze kosten te dekken.

Mark de Wit heeft gebeld naar Sportvisserij zuid west Nederland voor subsidie voor de gehouden snoekwedstrijd in 2022 voor de Jeugd, er wordt € 700,00 gegeven.  Dit bedrag wordt verekend met Hareco

Mark bedankt.

Verder geen vragen, begroting goedgekeurd.


5.  Verslag kascontrolecommissie tevens verkiezing nieuw kcc lid


Mark de Wit vertelde dat alles is nagekeken en gecontroleerd. Het zag er keurig uit en heeft geen op of aanmerkingen.

Jan Mijnster en Steller Wichert geven zich op als nieuw kcc lid.


6   Notulen van de vorige vergadering


Geen, deze akkoord bevonden


7   Prijsuitreiking van de diverse competities 2022.


Algemeen kampioenschap.

1. W.Dubbeldam1819 punten

2. N Bosson        1637 punten

3. P. Bakker1628 punten


Zomer kampioenschap.Winter kampioenschap.

1. N.Bosson        861 punten1. A. Manzaneque513 punten

2. A. Manzaneque  836 punten2. C. Visscher       485 punten

3. W.Dubbeldam  827 punten3. J. Wit    471 punten

                4. W.Dubbeldam           438 punten

                5. P. Bakker           423 punten


Meest gevangen vis in een wedstrijd.            Cornelia beker

C. Rijnhout                     C. Visscher21.950 gram

Hij wist op 10 juli  39.030 gram te vangen.


Alle prijswinnaars hebben een cadeaubon van Hareco ontvangen.


.

8. Mededelingen van het Bestuur.


Voorstel voor verandering regelementen :

Voor de 55+ en de Harvo vissers worden geen bonnen meer gegeven per competitie wedstrijd, ook wordt er gestopt met het inleg van geld tijdens de competitie.

Er zal voortaan aan het einde van deze competitie’s prijzen worden uitgereikt.


Voor de zondag competitie wordt er gestopt met de inleg van € 0,50, dit werd altijd gedaan voor de jeugd, maar is niet meer nodig.


We proberen weer een zomeravond competitie te starten, dit is alleen mogelijk als er vrijwilligers voor zijn die alle wedstrijden aanwezig kunnen zijn, er moeten minimal 5 vissers aanwezig zijn, anders is het onmogelijk om dit te organiseren.


Alle vissers voor alle competitie’s moeten lid zijn van onze vereniging, niet leden kunnen helaas niet meer meevissen.

De mensen die nu wel meevissen en geen lid zijn worden op de hoogte gebracht.


Deze voorstellen zijn door de leden aangenomen.


Leen Borissza vraagt of er geen korting komt voor de 65+ leden, het bestuur gaat daarover discuseren.


Div. leden willen het regalement aanpassen, namelijk voor de vijvers het cuppen verbieden.

Er werd hierover gestemd, uitslag 6 voor 5 tegen en 2 stemmen onthouden.

Door de flinke comotie heft de voorzitter besloten om het nog 1 jaar aan te kijken.

Dit geld alleen voor maaien en wormen.


Actief beleid uitbreiden: wie wil er meedenken om wat meer mensen actief aan de waterkant aanwezig te zijn, bijv.forel, karper en snoekwedstrijden.

Mark de Wit wil de publicatie ophangen bij Hareco voor eventuele wedstrijden.9.  Jaarverslag van de voorzitter


I.v.m. gezondheidsproblemen van Bert Groenewegen zal Wim de Groot dit op zich nemen.Er is alweer een hengelsportjaar voorbij en we hebben na de ,,coronaperiode” weer veel wedstrijden met plezier kunnen vissen.Zo zijn b.v. na toestemming van de Gemeente bij alle uitgangen van de vijvers de roosters herplaatst.

Mede daarom is er ook weer vis uitgezet, zowel bij Intratuin als bij de Rembrandtlaan.

De afspraken met de Gemeente over het maaien van de rietkragen rondom de betonplaten loopt nog niet helemaal naar wens maar het begin is er.


Ook het schoonmaken van de vijvers met de boot was dit jaar problematisch.

Door de extreem hoge water-temperatuur is dit door de Gemeente verboden wegens mogelijk zuurstofgebrek van de vissen bij het verwijderen van de planten.


Daarom is het zo belangrijk dat er een aantal vrijwilligers de visplekken bij de vijvers in de Rembrandtlaan en bij Intratuin blijven onderhouden.

E.e.a. onder de bezielende leiding van Wim de Groot welke zich naar verluid heeft geplaatst voor de regionale kampioenschappen, hark gooien “.

Maar hij kan dit niet alleen en daarom is alle hulp welkom.De meerkamp tussen de regionale visverenigingen is gehouden op zaterdag 16 april 2022.


De organisatie door HV de Voorn is zeer succesvol verlopen.

Dit was veel werk en vereiste een gedegen voorbereiding.

De deelnemende vissers zijn heel vriendelijk ontvangen door het personeel van de fraaie accommodatie,, De Spil “ te Bleskensgraaf.

Na een welkomstwoord en uitleg door John de Paus zijn de deelnemende vissers na de koffie en de loting richting de visplekken gegaan.


Van de deelnemende verenigingen met al hun vissers geen wanklank gehoord.

Er waren enkel positieve geluiden.

Zo zie je maar weer, als we gezamenlijk ons, steentje bijdragen” zijn we als HV de Voorn tot veel in staat.

   

Proficiat aan alle medewerkers van onze vereniging aan deze meerkamp. Klasse.

Onze oud-secretaris Joop Wit blijft ons op de achtergrond (met veel zaken) ondersteunen. Met Wim de Groot hebben ze o.a. samen met de Wedstrijd-commissie het wedstrijdrooster voor het nieuwe zomerseizoen gereed gemaakt.

Alle vergunningen van Sportvisserij Nederland zijn alweer binnen.


Woord van dankWij danken de watersportvereniging voor het gebruik van de vlonders in de haven.


Ook danken we onze webmaster Chris Hoogesteger.

Deze heeft een enorme klus gehad aan het bijwerken, aanpassen en vernieuwen van de website.

Dit is snel op papier gezet maar de uitvoering hiervan is een geweldige hoeveelheid werk.

Chris bedankt


Dank aan de wedstrijdcommissie. Ze zijn er zoals iedereen weet als eerste en gaan als laatste weer weg.

Zijn er problemen aan de waterkant praat er dan over met deze commissie. Wel op een gezellige manier, schelden werkt niet motiverend.


Onze hoofdsponsor Hareco bedankt voor de prettige samenwerking. Dit loopt steeds beter en waarom geen gebruik maken van het aanbod van de expertise, de kennis en het netwerk van Hareco.Tot slot; in het jaarverslag (2021) van de voorzitter stond in de eerste alinea bij het onderdeel Woord van dank: Als eerste willen we een woord van dank uitspreken aan onze penningmeester Derk van Eck voor al zijn werkzaamheden.


Hier hebben we als bestuur de laatste maanden veel aan gedacht en bij stil gestaan.

Het werd steeds duidelijker n.l. Wat heeft deze man toch ontzettend veel betekent voor onze vereniging.

Op een gegeven moment stonden er tijdens een betuursvergadering vijf grote kartonnen dozen op tafel vol met ordners , diverse doosjes met geld en heel veel andere ,,paperassen””.


Ga er maar eens aanstaan om alles uit te zoeken.

Ik zal er een dingetje uitlichten; het betalen van openstaande rekeningen van HV de Voorn aan derden. Een rekening van Sportvisserij Nederland van ca. 13000,- euro en diverse personen die prive voor HV de Voorn geld hadden voorgeschoten.

We zijn nu onder de bezielende leiding van John de Paus na veel problemen eindelijk zo ver dat de nieuwe bankpassen van de Rabobank geactiveerd zijn en hebben de genoemde schulden voldaan.

En ook belangrijk; we hebben weer geld ontvangen op de rekening waar onder een leuk bedrag van o.a.  Stichting De Kaai.   


Nogmaals naarmate de weken vorderden kregen we steeds meer inzicht en waardering voor alle

Door Derk uitgevoerde werkzaamheden.


We wensen iedereen weer een goed visjaar toe en graag tot ziens aan de waterkant.


10 Rondvraag


Jan Mijnster:

Hoe zit het met de visie van onze vereniging?


Antwoordt van onze voorzitter:

We zijn met veel dingen bezig, bijv. Scholen.

Visie zal een meer jarenplan worden, een eigen water aan de overkant van de A15 is een wens voor onze vereniging.

Cees Boer gaat over Sport namens bedrijven en verenigingen, zij zitten in een platform dat gaat over ideeen

Mark deWit geeft aan dat er een snoekwedstrijd is gehouden in samenwerking met Sortvisserij zuid west Nederland,

Verder is er veel besproken en er cursissen gegeven door sportvisserij zuid west Nederland, misschien iets om actief aan deel te nemen.

Vissen moet meer geprofileerd worden.


11 Pauze


12 Beantwoorden Rondvraag

Deze vragen zijn al beantwoord


De prijsuitrijking van de verloting, bijna iedereen had prijs.

De Voorzitter bedankt Hareco voor de prijzen en de samenwerking.

Ook Cees Visscher bedankt voor het beschikbaar stellen van 2 taarten.


De voorzitter sluit de vergadering.


Verslaggeving


C Hoogesteger